Avís legal

1. Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit a aquest lloc web de titularitat de CLÍNICA OMEGA ZETA ANDORRA, S.L.U. (en endavant, “CLÍNICA OMEGA ZETA”) domiciliada a Avinguda del Fener, número 11, edifici “Eland-Unió”, 3-1, AD500 – Andorra la Vella (Principat d’Andorra), degudament inscrita al Registre de Societats del M.I. Govern d’Andorra amb número 16738, número de registre tributari L-711847-V i amb número de registre de comerç 926934Y, amb correu electrònic info@clinicaomegazeta.ad, i número de telèfon (+376) 813 837.

El domini de Internet www.clinicaomegazeta.ad, que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de CLÍNICA OMEGA ZETA. La finalitat d’aquest lloc és informar sobre els productes i/o serveis oferts per la CLÍNICA OMEGA ZETA.

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de cookies també es troben a la seva disposició en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

CLÍNICA OMEGA ZETA es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, CLÍNICA OMEGA ZETA recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

4.1. Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se como tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

4.2. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de CLÍNICA OMEGA ZETA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicencies o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que CLÍNICA OMEGA ZETA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, CLÍNICA OMEGA ZETA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, CLÍNICA OMEGA ZETA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a CLÍNICA OMEGA ZETA mitjançant l’adreça de correu electrònic info@clinicaomegazeta.ad, per tal que CLÍNICA OMEGA ZETA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

5. Dret d’exclusió

CLÍNICA OMEGA ZETA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions. Aquesta facultat de CLÍNICA OMEGA ZETA és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

6. Responsabilitat

6.1. Conductes dels usuaris d’aquest lloc web

CLÍNICA OMEGA ZETA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

6.2. Altres

CLÍNICA OMEGA ZETA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

CLÍNICA OMEGA ZETA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

CLÍNICA OMEGA ZETA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, Youtube i similars). Per tant, CLÍNICA OMEGA ZETA no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, CLÍNCA OMEGA ZETA tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a CLÍNICA OMEGA ZETA mitjançant l’adreça de correu electrònic info@clinicaomegazeta.ad, per tal que CLÍNICA OMEGA ZETA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

7. Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per CLÍNICA OMEGA ZETA.

Tanmateix, CLÍNICA OMEGA ZETA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8. Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 20 d’agost del 2021